Funkcija kauntera
Moduli sa funkcijama kaunter/tajmera imaju osnovni zadatak da generišu vremensku konstantu za uzimanje uzoraka, da precizno mere frekvenciju, period signala i broje događaje.

Opis

Modul A2-07-CT (Counter/Timer) je predviđen za ugradnju u industrijski PC A2. Modul se proizvodi sa 4, 8 ili 12 nezavisnih, simultanih, kauntera/tajmera. U zavisnosti od izabrane opcije modul ima jedan, dva ili tri generatora frekvencije, koji generišu stabilan i vrlo precizan klok, čija se frekvencija postavlja softverski. Kaunteri su opšte namene i mogu da se upotrebe u bilo kojoj predhodno navedenoj primeni. Kanali opšte namene na modulu mogu da se konfigurišu i kao dva, četiri ili šest nezavisnih kvadraturnih dekodera, ili kao dva, četiri ili šest 32-bitna kauntera ili mešovito. Svaki ulazni kanal ima komparator sa promenljivim nivoom okidanja i promenljivim histerezisom kao i pasivni ulazni filter za uobličavanje signala. 

U zavisnosti od izabrane opcije na modulu postoji jedan, dva ili tri generatora frekvencije koji nezavisno generišu periodičan signal impulsnog ili pravougaonog talasnog oblika. Vremenska baza je kontrolisana kvarcnim oscilatorom od 8.000 MHz. Izlazne frekvencije generatora mogu da budu u opsegu od 0.0018 Hz do 2MHz 

Atributi

 

Primena

 • 16/32-bitni opseg brojača
 • 4, 8 ili 12 nezavisnih kauntera/tajmera
 • 1, 2 ili tri generatora frekvencije
 • 2, 4 ili 6 kvadraturnih dekodera
 • Generator frekvencije do 2.000 MHz
 • 0.01% stabilnost vremenske baze
 • 6 modova rada
 • Softverski kontrolisan odnos impuls pauza
 
 • Programabilni generator impulsa
 • Stabilna vremenska baza za upravljanje akvizicijom podataka
 • Generisanje frekvencije
 • Merenje frekvencije i  perioda signala
 • Akumuliranje i dekrementiranje
 • Brojanje događaja
 • Merenje brzine obrtanja, ubrzanja i pozicije kod obrtnog kretanja

 Uputstvo

Brojački i kvadratni kanali

U zavisnosti od izabrane opcije na modulu postoji četiri, osam ili dvanaest kaunter/tajmer kanala za opštu namenu. Svaki kanal ima Clock ulaz, Gate ulaz i izlaz. Clock ulaz se upotrebljava za brojanje spoljnih impulsa ili dogadjaja. Gate ulaz omogućava da se okidanje ili kontrola svakog kanala izvodi iz spoljnjeg okruženja (hardverski) ili interno (softverski).

Brojači mogu da se programiraju u šest različitih načina rada. Zavisno od izabranog moda, izlaz svakog brojača obezbeđuje impuls, niz impulsa, pravougaoni talasni oblik ili indikaciju kraja odbrojavanja.

Dva kauntera mogu da se povežu na red i da formiraju 32-bitni brojač sa proširenim opsegom. Modul može da ima 2, 4 ili 6 kanala 32-bitnih kauntera.

Kvadraturni dekoder

Postavljanjem kratkospojnika, clock ulazi svih brojača mogu se prespojiti na dvokanalni kvadraturni dekoder za direktno priključenje inkrementalnog enkodera. Dekodovanjem i brojanjem impulsa sa enkodera, mogu se odrediti brzina, smer i relativan položaj uređaja za koji je enkoder mehanički spregnut.

 A2-07-CT/4   2 kvadraturna dekodera,
 A2-07-CT/8   4 kvadraturna dekodera i
 A2-07-CT/12 6 kvadraturnih dekodera.

Softver

Rad sa ovim modulom je znatno pojednostavljen primenom 32-bitnih softverskih drajvera ED-Link koji se standardno isporučuju prilikom kupovine A2kontrolera. Drajveri su napisani za Basic, Pascal i C/C++ za DOS, kao i C/C++, Turbo Pascal, Visual Basic za WindowsXP. Njihovom primenom programer se oslobađa potrebe za poznavanjem hardverskih detalja.

Kao alternativa softverskim drajverima, na raspolaganju su i menijem upravljani softverski paketi za grafičko programiranje aplikacija. Korisnik, zavisno od namene i cene, može da odabere jedan od sledećih paketa:

LabVIEWNational Instruments

LabWindows/CVI National Instruments
ED-Link 32-bitni softverski drajveri

Trening

Neka teoretska razmatranja za ovaj modul su na adresi: Kaunter - Tajmer u praksi.  Da se upoznate i da ovladate raznim industrijskim i laboratorijskim PC tehnikama kao i da saznate kako na najbolji način da koristite sisteme za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje, pogledajte sledeće stranice: 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs