Osnovni opis


U poslednje vreme nekoliko novih standarda i zakona obavezuje proizvođače da tokom procesa proizvodnje i čuvanja proizvoda mere i beleže relativnu vlažnost i temperaturu kako bi kasnije mogli da dokumentuju pod kojim uslovima je proizvod nastao u kakvom okruženju je proizvod skladišten i koliko dugo je tako čuvan. Oštriji standardi se primenjuju u proizvodnji hrane i lekova, u bolničkim prostorima, a  naročito za ambijent i uslove kvaliteta i očuvanja života ljudi.

  

Neke primene zahtevaju praćenje velikog broja distribuiranih senzora i tada govorimo o lokalnoj mreži senzora za merenje relativne vlažnosti i temperature. Ovakav tip mreze se najčešće koristi u fabrikama hrane, lekova, skladištima, u mnogobrojnim proizvodnim pogonima, bolnicama, poslovnim zgradama, hladnjačama, sušarama... 

 

Sistem se sastoji od bežičnih senzora, PC-a i softvera. Sve to nazvali smo skraćeno GWS (Global Wireless System) što u ovom slučaju treba da asocira na automatski sistem distribuiranog bežičnog merenja.  Detaljnije o GWS sistemu pročitajte u PDF dokumentu Automatski sistem bežičnog merenja relativne vlažnosti i temperature

 

Bežični senzori Familije VTW mere relativnu Vlažnost i Temperaturu. U ovom trenutku postoje tri vrste radio senzora i to: Kombinovani, za merenje relativne vlažnosti i temperature (opciono diferencijalni pritisak kao i atmosferski pritisak), transmiteri sa Pt100 i transmiteri za merenje sa termoparova.

 

Sa VTW tipom Senzora-Transmitera moguće je formirati mrežu i do 1000 distribuiranih mernih tačaka. U mreži postoji samo jedan "Kordinator" koji se na PC priključuje preko USB porta. Drugi po važnosti je bežični "Ruter" koji radi sa kontinualnim električnim napajanjem i može da komunicira sa maksimalno 25 "Krajnjih Senzora" (End Devices). Krajnji senzori rade samo u trenutku kada mere i dok prenose izmerene vrednosti lokalnom ruteru, dok sve ostalo vreme provode na "spavaju" kako bi što manje trošili električno napajanje iz svoje baterije koja je predviđena da traje i više godina. Simbolična topologija mreže je prikazana na slici gore, desno.
 

 

Osnovne karakteristike


 

Primene


 

Do 1000 mernih tačaka u mreži

Čiste sobe i medicinsko okruženje

Jednostavna instalacija

Farmacija - proizvidnja i čuvanje lekova

Standardni bežični protokol

Proizvodnja hrane i skladišta

Širok opseg merenja temperature i vlažnosti

Hladne komore i Frižideri, zamrzivač

Male dimenzije uređaja

Hoteli, muzeji i javni objekti

Dugo trajanje baterije

Nadzor u zgradama i u stambenom prostoru

Automatsko uspostavljanje mreže

Laboratorije i istraživanja

Bafer od 120 merenja u svakom senzoru

Klimatska merenja

VTP µSCADA softver u grafičkom okruženju

Sušare i inkubatori i klima sistemi
     

 

 

VTW senzori komuniciraju bežično, preko ZigBee protokola na frekvenciji od 2.4 GHz. U sklopu protokola se vrši detekcija i korekcija grešaka pomoću CRC16 sistema. Osim podataka o izmerenim vrednostima relativne vlažnosti, temperature i diferencijalnog pritiska uređaji prosleđuju i podatke o naponu baterije i druge korisne informacije, koje se u softveru grafički predstavljaju i omogućavaju korisniku lakši i pouzdaniji rad.

 

Izbor senzora


 

Tip
zređaja

 Funkcija  Merni opseg i tačnost
 senzora
 RF
 Konfiguracija

Napajanje

VTW-VT Relativna Vlažnost i Temperatura

 Tačnost RH
od 0 do 100%;
je ±2%

 

Tačnost za temperaturu: od  0 do 60°C je ±0.3°C
 

End Devices
Najekonomičniji model koji je optimizovan za montažu na zid. Ima integrisanu antenu i Litijumsku bateriju od 3 V (CR123) sa trajanjem od jedne do dve godine* ili duže. Ovaj tip senzora se najviše koristi zbog prirode bežične mreže, a i zbog niže cene. Vrlo laka ugradnja, zamena pozicije kao i zamena baterija. Ugrađen memorijski bafer
 
Litijumska baterija 3V
CR123
VTW-VT-2

 

Relativna Vlažnost i Temperatura

Tačnost za RH:
od 0 do 100%;
 je ±2%
 

 Tačnost za temperaturu:
od -40 do 60
°C je ±0.3°C

 

End Devices
Model sa spoljnim senzorom je pre svega optimizovan za  ugradnju u ambijent sa niskom temperaturom (na primer zamrzivač ili hladna komora do -40°C). Na kućište se prključuje produžni "pljosnati" kabl tankog profila na čijem kraju se nalazi senzor koji se postavi u komoru. U kutiji je integrisana antena i Litijumska baterija koja u zavisnosti od situacije tipično traje od jedne do dve godine* ili duže.
  
Litijumska baterija 3V
CR123
VTW-Pt Temperatura
Senzor Pt100
 -200 do +600°C
 
End Devices
Model sa integrisanim platinskim Pt100 senzorom za merenje temperature ambijenta. Sa spoljnom sondom i senzorim Pt100 merni opseg može biti znatno proširen, a opseg i tačnost zavise od tipa primenjene spoljne sonde. Integrisana antena i Litijumska baterija sa trajanjem od jedne do dve godine*. Ugrađena linearizacija za Pt100. VTW-Pt je i dealan za merenje temperatire u ambijentu sa vrlo niskim temperaturama.
 
Litijumska baterija 3V
CR123
VTW-TC Temperatura
Merenje sa termoparova
 -270 do +1300°C

End Devices
Ekonomičan model koji zahteva spoljnu sondu, termopar tipa B, K, J, N, R, S ili T . Merni opseg i tačnost zavise od tipa primenjene spoljne sonde. Integrisana antena i Litijumska baterija sa trajanjem od jedne do dve godine*. Kompenzacija hladnog kraja termopara i linearizacija su ugrađeni u uređaj.
 

Litijumska baterija 3V
CR123

 

Dodatne komponente
      

VTW-RU Prenos signala   Router
Uređaj za prenos podataka od krajnjih uređaja (end devices) do koordinatora. Može da se poveže sa
max. 25 krajnjih uređaja pa u slučaju većih mreža postoji potreba za većim brojem rutera. Ruter ne vrši merenje već samo prenosi komunikacije. Napaja se sa adaptera naponom od 24 VDC. U slučaju nestanka mrežnog napajanja može da nastavl rad od 2 do 3 i više dana*, u zavisnosti od situacije i stanja svoje baterije.
 
Baterija 3V
CR123,
Adapter 24V
VTW-CO Koordinator mreže   Coordinator 
Osnovni uređaj u mreži. Organizuje i upravlja mrežom. Prenosi podatke sa mernih uređaja na računar preko USB porta, preko koga se i napaja. Ako je računar isključen napaja sa iz svoje litijumske baterije i za to vreme može da zapamti do 350 poruka u internoj memoriji.
 
Baterija 3V
CR123,
Adapter 24V

* Trajanje baterije zavisi od primene, pozicije uređaja, prepreka u komunikaciji i ometanja radio veze drugim radio uređajima (Wi-Fi, Bluetooth, bežične tastature, miševi...). U slučaju većih komunikacionih problema, baterija može da traje kraće od naznačenog perioda.
 
Electronic Design može promeniti specifikacije bez predhodnog ili naknadnog obaveštenja.

 

Tip kutije 1

Tip kutije 2

Tip kutije 3

Tip kutije 4

 Svi tipovi uređaja osim VTW-DP mogu biti isporučeni u ovom tipu kutije Svi tipovi uređaja osim VTW-DP mogu biti isporučeni u ovom tipu kutije Svi tipovi uređaja osim VTW-DP mogu biti isporučeni u ovom tipu kutije VTW-DP
 • Tipična upotreba: Skladišta hrane, lekova i kozmetičkih sredstava

 • Lak za montažu

 • Laka promena baterija

 • Najniža cena

 • Optimalan za čiste sobe, proizvodnja i skladišta hrane, lekova i kozmetičkih sredstava

 • Plastična kutija sa IP66

 • Srednja cena

 • Metalna kutija sa IP66

 • Za teške industrijske uslove u proizvodnji i čuvanju materijala

 • Viša cena

 • Optimalan za čiste sobe, proizvodnju i skladišta hrane i lekova

 • Integrisani senzori u jednom pakovanju: Vlažnost, temperatura diferencijalni pritisak i atmosferski pritisak

 • Prosvetljeni LCD displej

 • Čiste sobe i drugi prostori

 • Viša cena

 

Etaloniranje senzora


Senzori se isporučuju sa atestom proizvođača, a na zahtev sa uverenjem o etaloniranju akreditovane laboratorije  za merenje temperature i relativne vlažnosti i diferencijalnog pritiska. Za odgovorne primene etaloniranje se obično radi u tri tačke koje zavise od ambijenta u kome će se senzor koristiti. Etaloniranje radi akreditovana laboratorija po ISO/IEC17025.

 

Softver


VTP µSCADA meri, linearizuje, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje, štiti i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu u zahtevanom broju kanala i vremenu. Operativan je u lokalnoj mreži i Internetu.

 

VTP µSCADA je softverski paket za mrežu do 1000 Senzora-Transmitera. Program je namenjen za očitavanje podataka sa mreže senzora, zapisivanje izmerenih vrednosti, prikaz i tumačenje merenja i alarmnih stanja, analizu i štampanje. Namenjen je za rad na PC računaru, pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP,Vista,7,8,10. Opciono, softverska verzija po specifikaciji "21 CFR Part 11" od FDA (Američka Federalna Agencija za hranu i lekove) ili evropski "ANEX 11" se može isporučiti na zahtev.

 

VTP µSCADA je segment jednog većeg programskog paketa koji je Electronic Design poslednjih desetak godina razvijao za akviziciju podataka i merenje sa različitih tipova senzora. Razvijen je tako što je u dugom vreme nskom periodu unapređivan sa novim korisničkim idejama i zahtevima. Takođe, on je i skup svih veoma visokih i vrlo softificiranih zahteva koje su postavile razne komisije i inspektori vodećih svetskih proizvođača lekova. Ova banka strogih i modernih zahteva je sadržana u punom opsegu u svakoj VTP µSCADA instalaciji.

  
 
                                                                                                                        Primer servisnog softvera za daljinski monitoring rada mreže sa 280 bežičnih merenja u Soja Protein laboratoriji

 

Radovi, količine i rokovi isporuke


Test uzorci su raspoloživi odmah na zahtev
Prezentacija sistema se može zakazati u roku od 5 sledećih dana
Postavljanje test sistema sa desetak senzora kod budućeg korisnika radi njegovog sagledavanja i probe je moguća na zahtev u roku od 5 do 10 dana.
Za male količine (do 20 Senzora-Transmitera) rok isporuke je oko dve nedelje.
Veće količine (50 do 100 komada) se mogu isporučiti u roku od tri do pet nedelja.
Mreže do 1000 senzora priključenih na Industrijski PC u ambijentu kupca sa projektom, postavljanjem i atestom akreditovane laboratorije su dobrodošle. 

 
*Gornji tekst ima karakter preliminarne informacije. Electronic Design može menjati tehničke specifikacije bez obaveštenja.  
 

 
  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs