Funkcija ulazno izlaznog modula
Digitalni ulazno-izlazni modul ima funkciju akvizicije digitalnih podataka iz realnog procesa. Modul će "primetiti" naponsku ili strujnu promenu na svom ulazu i proslediće je procesoru kao nulu ili jedinicu. Digitalni izlazni, relejni kanali omogućavaju diskretna stanja uključeno-isključeno.

Opis

A2-87-IO (Input/Output) digitalni ulazno/izlazni modul je namenjen za ugradnju u industrijski PC A2. Modul se koristi za akviziciju podataka, nadzor i relejno upravljanje radom uređaja koje karakterišu diskretna stanja (uključeno/isključeno), kao što su prekidači, relea, sklopke itd. Modul ima 16 digitalnih, optički izolovanih ulaznih kanala i 16 relejnih izlaznih kanala, grupisanih u četiri osmobitna porta.

Atributi

Primena

 • 16 optički izolovanih digitalnih ulaznih kanala
 • 16 relejnih izlaznih kanala
 • Ulazni naponski opseg od 1.5 do 100 V
 • Ulazni strujni signali od 4-20 mA
 • LED indikacija stanja relea i stanja na ulaznim kanalima
 • Garantni rok je 5 a servisni 10 godina
 
 • Diskretna stanja: uključeno/isključeno
 • Monitoring stanja
 • Procesno upravljanje
 • Praćenje alarma i reagovanje na njih
 • Praćenje napajanja i alarmiranje
 • Reagovanje na krajnje položaje mašine

Ulazni kanali se povezuju sa realnim procesom preko konektora koji se nalazi sa prednje strane modula. Svaki kanal ima LED indikaciju stanja ulaza. Ulazi su neosetljivi na polaritet priključenog napona. U terminaciono polje svakog kanala se mogu ugraditi komponente za senziranje strujne petlje ili ograničavanje naponskog nivoa signala. Komponente se postavljaju bez lemljenja. 

Optička izolacija ulaza je izvedena u grupama po 4 kanala, koji imaju jedan zajednički kraj. Relejni kanali su takođe grupisani u grupe od po četiri relea, čiji kontakti imaju zajednički kraj. Relei imaju po jedan radni kontakt, a kalem relea se napaja interno. Za svaki relejni kanal je predviđeno mesto za ugradnju snaberske mreže. A2-87-IO ima mogućnost generisanja interapta prema računaru. Modul se isporučuje sa tehničkom dokumentacijom na srpskom jeziku.

Uputstvo

Povezivanje procesom

Ulazno/izlazni kanali se povezuju sa realnim procesom preko konektora koji se nalazi sa prednje strane modula. Svaki kanal ima LED indikaciju stanja ulaza i stanja uključenosti izlaznog relea. Ulazi su neosetljivi na polaritet priključenog napona. U terminaciono polje svakog ulaznog kanala se mogu ugraditi komponente za senziranje strujne petlje, ograničavanje struje, filtarski kondenzatori i sl. Kratkospojnicima je moguće vršiti izbor logike ulaznog signala (Active Low/Active High).

U prostoru svakog izlaznog relejnog kanala je predviđeno mesto za ugradnju snaberske mreže. Relei mogu da uključe opterećenja do nivoa od 24 V/ 1 A = ili 100 V/1 A~. Električna izolacija od ulaza do izlaza i od grupe od 4 kanala do susedne grupe je 220 Vrms max.

Softver

Rad sa ovim modulom je znatno pojednostavljen primenom 32-bitnih softverskih drajvera ED-Link koji se standardno  isporučuju prilikom kupovine A2. Softverski drajveri napisani su za Basic, Pascal i C/C++ za DOS, kao i C/C++, Turbo Pascal i Visual Basic za Windows/NT. Njihovom primenom, programer se oslobađa potrebe za poznavanjem hardverskih detalja.

Kao alternativa softverskim drajverima, na raspolaganju su i menijem upravljani softverski paketi za grafičko programiranje aplikacija. Korisnik, zavisno od namene i cene, može da odabere jedan od sledećih paketa:

LabVIEW  National Instruments
LabWindows/CVI National Instruments
CodeSyS
ED-Link Electronic Design

Trening

Da se upoznate sa ED-ovom koncepcijom i da ovladate raznim industrijskim i laboratorijskim PC tehnikama, kao i da saznate kako na najbolji način da koristite sisteme za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje, pogledajte sledeće stranice:

 


 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs