Serija CA  Instrumentaciona klasa


 
Izolovani kondicioneri visoke ta
čnosti


Osnovni opis

Kondicioneri serije CA obezbeđuju električnu (galvansku) izolaciju između senzora i mernog sistema do 1500V. Imaju veoma visoku tačnost, linearnost i trajnost, a na raspolaganju je veliki broj različitih modela. Zajedničko za ovaj tip kondicionera je da imaju jedan analogni ulazni kanal koji prihvata signale sa svih komercijalnih tipova senzora.

Signal sa senzora se filtrira, pojačava, izoluje, linearizuje, ponovo filtrira i konvertuje na izlazni naponski ili strujni nivo pogodan za priključenje na sistem za akviziciju podataka, Industrijski PC, PLC, ili neki drugi merni sistem.

Electronic Design je napravio kondicionere sa bipolarnim strujnim izlazom! Dostupni su izlazni opsezi od ±5mA, ±10mA i ±20mA. Moguće je napraviti i strujni izlaz po želji korisnika. Bipolarni strujni izlaz olakšava kontrolu procesa i omogućava dvosmernu regulaciju za male signale bez dodatnih komponenti.

Atributi

 • Izolacija 1500 Vrms (4.000 V, 1 minut)
 • Tačnost ±0.03%
 • Linearnost bolja od ±0.01% 

 • 80 dB NMR za 50Hz
 • 160 dB CMR
 • Trostruka izolacija: ulaz-izlaz-napajanje
 • Napajanje kondicionera od 20 V do 30 V DC
 • Izlaz: strujni ili naponski
 • Ulaz zaštićen do 250 Vrms kontinualno
 • Bas konektor za napajanje preko DIN šine
 • Garantni rok je 7 a servisni rok je 10 godina
 

Primena

 • Industrijske i laboratorijske primene
 • Zaštita od petlje uzemljenja
 • Zaštita ljudi od kontakta sa mrežnim ili 
  nekim drugim naponom opasnim po život
 • Zaštita elektronske opreme od električnih
  potencijala, tranzijenata i el. pražnjenja
 • Redukcija električnog šuma RF i EMI iz
  mernih signala
 • Značajno podiže pouzdanost sistema i
  produžava vreme između dva kvara (MBTF)

Tipovi kondicionera

U sledećoj tabeli su dati tipovi kondicionera iz serije CA koji su na raspolaganju. Oni se na sledećim stranama opisa dalje dele na manje grupe sa posebnim specifičnostima.

Familija  Funkcija 
CA-30  Kondicioneri sa DC naponskim ulazom
CA-32  Kondicioneri sa DC strujnim ulazom 
CA-33  True RMS ulazni kondicioneri, efektivna vrednost AC napona ili AC struje
CA-34  Linearizovani RTD sa 2 ili 3 priključka
CA-36  Potenciometarski ulazni kondicioneri
CA-37  Kondicioneri termoparova sa kompenzacijom 
CA-38  Merni most (tenziometarski) kondicioneri
CA-42

 Dvožični kondicioner sa strujnom petljom

CA-43  Univerzalni Kondicioneri sa DC Excitacijom
CA-47  Kondicioneri sa kompenzacijom (CJC) i linearizacijom termoparova

Tehnički detalji

Analogni izolacioni kondicioneri Serije CA značajno podižu tačnost merenja, pouzdanost i profesionalnost u primenama sistema za akviziciju podataka, u merenju i procesnom upravljanju. Ova grupa kondicionera je razvijena nakon dugogodišnjeg razmatranja zahteva i potreba korisnika. Karakteristike koje se stalno poboljšavaju su tačnost, linearnost, ponovljivost i zaštita protiv slučajnih naponskih spojeva, tranzijenata i drugih hazardnih događaja. Serija CA u ovom trenutku se proizvodi u varijacijama od preko 400 modela.

U zavisnosti od Familije, kondicioneri imaju tipičnu linearnost od ±0.01%, mali histerezis i odličnu ponovljivost. Visoka vremenska stabilnost ne zahteva kalibraciju. Ipak, sa prednje strane modula se nalaze dva višeobrtna potenciometra koja omogućavaju korisniku da prekalibriše postavljene vrednosti na izlazni nivo koji je potreban za neku drugu primenu. Ova korekcija je moguća u rasponu do tipično ±10%. 

Kondicioneri termoparova Familija CA-37 i CA-47 imaju kompenzaciju hladnog kraja termopara od  ±0.5°C. Za razliku od Serije CA-37, Serija CA-47 ima i stepen za linearizaciju signala sa termopara koja hardverski implementira tzv. segmentnu aproksimaciju. Ovaj hardverski dodatak oslobađa korisnika da sam "piše" linearizaciju termopara u svom sistemu za akviziciju ili PLC-u.

Razlika između nelinearnosti senzora i linearizacije odnosno popravke koju izvršava CA modul, nazvali smo "neusaglašena aproksimacija". Termin "Conformity" je često u upotrebi.

Većina modula ove grupe kondicionera ima opšte prihvaćen frekventni raspon signala od 3 Hz. Izuzeci su kondicioneri sa strujnim ulazom koji imaju frekventni opseg od 100 Hz i 1 KHz za merne mostove module sa strujnim ulazom i modele za merenje efektivnog napona i struje. Za standardne modele izlazni nivo šuma je ispod 200 Vrms. Za brza merenja, ED u svojoj ponudi ima modele sa širokopojasnim izolacionim pojačavačem sa frekventnim opsegom od 10 kHz i sa linearnošću koja odgovara 14 bitnim A/D konvertorima.

Svaki CA kondicioner ima izolaciju između ulazne i izlazne strane do naponskog nivoa od 1500 Vrms i 4 kV za 1 minut. Svi moduli ove serije imaju trostruku izolaciju koja postavlja izolacionu barijeru između ulaznog i izlaznog stepena kondicionera i stepena za napajanje. Stepen za električno napajanje je galvanski izolovan i od ulazne i od izlazne strane kondicionera.

"Common-mode" je između 105 i 160 dB. Filter je petog reda i potiskuje 50 Hz sa 80 dB (10.000 puta). Serija CA modula ima ugrađena elektronska zaštitna kola na ulazu i izlazu, koja omogućavaju da ovi moduli budu operativni i u neprijateljskom električnom okruženju. Zaštitna kola štite ulaz do 250 VAC, a ulaz izvora za el. napajanje od reverznog polariteta. Ulaz i izlaz su zaštićeni od ekscesnih događaja kao što je to definisano sa ANSI/IEEE C37.90.1-1989.

Moduli se napajaju jednosmernim naponom od 24 V ili naponom koji može biti između 20 V i 30 V DC. Serija CA je dizajnirana da bude "hot-swappable", odnosno da moduli mogu da se uključuju u sistem ili isključuju iz sistema bez predhodnog isključenja napona napajanja. Na prednjoj strani svakog modula je postavljena LE dioda koja ukazuje na prisutnost napona napajanja. Tipična potrošnja je između 25 i 50 mA u zavisnosti da li modul ima naponski ili strujni izlaz.

Kondicioneri imaju odličnu stabilnost u vremenu i ne zahtevaju dodatne kalibracije ili bilo kakvo održavanje. Garantni rok je 7 godina a servisni rok je 10 godina. Isporučuje se sa korisničkim upustvom na srpskom jeziku i sa kalibracionom listom.

Primedba: Štampana ploča kondicionera na zahtev može biti zaštićena specijalnim lakom koji štiti elektronske komponente od vlage, korozije i drugih vrsta kontaminacija što može znatno da  produži vek ovom proizvodu i u pogledu dugoročne tačnosti merenja. Ovako prepariran kondicioner se može primeniti u mnogim agresivnim sredinama. Na primer: na brodovima ili morskoj obali, u uslovima agresivnih isparenja, kiselina, u vodovodu i drugim mestima sa povišenom vlagom itd.

Kondicioneri sa IP65 zaštitom

Svi Izolovani kondicioneri i transmiteri koje Electronic Design proizvodi sada su na raspolaganju korisnicima sa IP65 specifikacijom. IP65 se odnosi na zaštitu od tečnosti i čestica koje mogu da utiču na rad uređaja. Konkretno, IP65 predstavlja zaštitu od svih vrsta čestica (prašina, čađ, opiljci) kao i od mlaza vode iz bilo kog ugla direktno prema kućištu kondicionera. S obzirom na industrijski temperaturni opseg koji naši kondicioneri već imaju (-40 do +85ºC), ovo omogućava rad na otvorenom u svim vremenskim uslovima, kao i u teškim industrijskim uslovima.

Kućište je aluminijumsko, čime se znatno smanjuje i uticaj EMI i RFI smetnji, sa dve PG9 uvodnice koje obezbeđuju zaptivanje na mestu za prolaz kablova. Kućište je optimizovano za montažu zavrtnjima na zid ili drugu ravnu površinu.

Prilikom naručivanja potrebno je da uz naziv kondicionera transmitera dodati sufiks IP65. Više informacija o IP65 kondicionerima se nalazi na stranici IP65 kondicioneri

Napajanja za kondicionere i T-BUS konektor

Za napajanje manjeg broja kondicionera do 20, preporučuje se naponski izvor CS-24-48 od 48W (slika levo) dok za napajanje većeg broja kondicionera treba koristiti izvor CS-24-90 od 90W koji može pod punim opterećenjem da napaja i do dva puta više kondicionera. Oba modela mogu preko T-BUS konektora (slika desno), direktno, bez ožičavanja da napajaju kondicionere koji se nalaze na istoj, ili uz pomoć produžnog kabla i na drugim DIN šinama u bliskom okruženju. Ova opcija podiže pouzdanost, znatno smanjuje vreme zamene kondicionera i omogućava uključenje i isključenje kondicionera kada je šinski T-BUS pod naponom.

Oba izvora za napajanje rade u širokom naponskom opsegu CS-24-90 od 160V do 265V AC, dok manji, CS-24-48 može da radi čak od 85V do 265V. Ukoliko korisnik ne želi da koristi ovaj tip napajanja, može koristiti i druge električne izvore, ali u tom slučaju napajanje mora da ožičava od kondicionera do kondicionera.

Slika levo: Napajanje za transmitere CS-24-30 sa T-BUS konektorom

Ulaz kola napajanja dizajniran je da obezbedi zaštitu od inverznog polariteta priključenog napona i protiv tranzijenata kao što je to definisano sa ANSI/IEEE C37.90.1-1989 dokumentom.

Moduli Serije CA imaju dimenzije: Visina 105 mm;  širina 22,5 mm, i Dubinu od 114 mm. Na jednu DIN šinu širine 19" može da se postavi do 18 modula. Svi moduli su po DIN EN 50022 35 mm standardu. Radna temperatura je od -40°C do +85°C, za tačnost po specifikaciji je -25 do 80°C.Relativna vlažnost je do 95% bez kondenzacije.

Ako ni jedan od ponuđenih kondicionera ne zadovoljava u potpunosti vašu primenu, može se na zahtev proizvesti kondicioner po korisničkoj specifikaciji. Za ovu opciju pozovite ED, 011/308-50-30.

Nazad na "Kondicioneri i transmiteri - opšte"
Poređenje kondicionera i transmitera
Izolovani transmiteri sa strujnom petljom 4-20 mA


Dimenzije serije CA. Ukupne dimenzije
bez DIN šine su 105 x 22.5 x 114 mm. 

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs